College van Diakenen

Het College van Diakenen stelt zich tot doel betrokken te zijn bij mensen in zorg en vreugde en bij mensen aan wie onrecht wordt aangedaan,zowel in de directe omgeving als wereldwijd.

Het College van Diakenen wil haar taak verrichten over de kerkgrenzen heen.

Het criterium voor hulp is de mate waarin mensen in nood verkeren.Alle ontvangen gelden worden daartoe aangewend. Alle hulp wordt op discrete wijze verleend.

Samenstelling

Het College van Diakenen bestaat uit de volgende personen:
– Petra Bart, voorzitter
– Hilde Appel, secretaris
– Monique Klaver schrijft de stukjes in het kerkblad
– Nico van Kooten, penningmeester
– John Peters, belast met zaken rondom “stille armoede”

Vaste activiteiten:

  • verzorging van de zondagse bloemengroet bestemd voor gemeenteleden alsook voor niet-gemeenteleden
  • in de maand december verspreiding van waardebonnen onder gezinnen die vanwege hun slechte financiële situatie een steuntje kunnen gebruiken, dit in samenwerking met de Ned.Geref.Kerk
  • jaarlijks wordt bij oudere alleenstaanden en 75-plussers een kleine kerstattentie bezorgd, dit in samenwerking met de wijkteams
  • hulpverlening betreffende “stille armoede”

Enkele voornemens:

  • getracht wordt om,in samenwerking met de Ned.Geref.Kerk meer zicht te krijgen op de “stille armoede”zodat hulp kan worden geboden.De contacten met instanties als gemeente,maatschappelijk werk en andere hulpverleners worden waar mogelijk verstevigd.
  • het College van Diakenen wil via regelmatige publicaties in het kerkblad de gemeente van haar activiteiten op de hoogte stellen en wil blijvend zoeken naar het optimaal betrekken van de gemeente bij het maken van keuzen voor het verlenen van hulp.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.