Liturgie commissie

Samenstelling 

  • Gonja van ‘t Kruis
  • Marian van der Veen
  • Andre Keessen
  • Coby van den Ochtend
  • Geertje de Jong
  • Ellise Evers

 De commissie komt eens per 2 maanden bijeen.

Werkzaamheden

Deze commissie heeft tot taak om zich bezig te houden met vorm, functie en invulling van de eredienstvieringen en van onderdelen daarvan. Ze helpt met het voorbereiden en/of coördineren van bijzondere diensten. De commissie wil ook een soort platform zijn waarop van gedachten gewisseld kan worden over mogelijke aanpassingen of vernieuwing van de eredienst.

Themadiensten

Adventstijd

Het kerkelijk jaar start in december met een periode van verwachting, de adventstijd: we verwachten de komst van de Heer. Er hangt een paars antependium en we zingen geen Glorialied.  

Elke vier Adventszondagen wordt er na het Welkom & de mededelingen van de ouderling van dienst door een lid van de liturgiecommissie een extra kaars aangestoken (1-4). Op Kerstmorgen wordt de vijfde kaars aangestoken. Hierbij kan er een tekst gekozen worden uit de bijlage (zie aan het einde van dit document). 

1e zondag van Advent 

Met de zondag van de 1e Advent begint het nieuwe kerkelijk jaar (zondag Levavi: Ik heb mij opgeheven, uit Ps. 25). Er wordt één adventskaars aangestoken. Voor deze en iedere volgende Adventszondag komt de bijbehorende tekst evt. uit de bijlage. 

2e zondag van Advent 

Op de tweede zondag van Advent (zondag Populus Sion, volk van Sion, uit Ps. 80) steken we de tweede kaars aan met tekst. 

3e zondag van Advent 

Vandaag is het de derde adventszondag (zondag Gaudete, verheugt u, 16e-eeuws kerstgezang). Het duurt niet lang meer tot de Heer komt en daarom zijn we blij. De derde kaars wordt aangestoken en de derde tekst uitgesproken.  

4e zondag van Advent 

Het is de vierde en laatste zondag van de advent; er branden vandaag vier kaarsen (zondag Rorate coeli, dauwt hemelen, lofzang uit Jesaja 45) en de vierde tekst wordt voorgelezen. 

Kersttijd

Kerstnacht (ff zingen)

Wordt in samenwerking met de NGK georganiseerd/voorbereid. Om het jaar wisselt het initiatief. In 2023 is de PKN aan zet. Voor zowel kerstnacht als kerstmorgen wordt het concept van de ffzingen toegepast.

Kerstmorgen (ff zingen)

Vandaag vieren we de geboorte van de Heer. Vier weken lang hebben we ernaar toegeleefd. De vijfde kaars wordt aangestoken en de vijfde tekst uitgesproken. De kleur van antependium is wit. 

Veertigdagentijd

De 40 dagentijd is de voorbereidingstijd op Pasen, een periode van bezinning en vasten. Ook nu is de kleur paars en zingen we geen Glorialied. 

1e zondag van de 40 dagentijd, zondag Invocabit: Hij zal aanroepen, n.a.v. Psalm 91, vers 15. God zal ons antwoorden, wanneer wij tot Hem roepen.  

2e zondag van de 40 dagentijd, zondag Reminiscere: gedenken, Psalm 25, vers 6: Gedenk uw barmhartigheid, Heer. Wij vragen God om zich te ontfermen over ons en over allen die lijden in deze wereld. 

3e zondag van de 40 dagentijd, zondag Oculi genoemd: ogen, Psalm 25, vers 10: Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht. In deze voorbereidingstijd voor Pasen richten wij onze ogen op God, of Hij naar ons en naar zijn wereld wil omzien. 

4e zondag van de 40 dagentijd, zondag Laetare genoemd: verheugen, ontleend aan Jesaja 66:10, Verheug u, o Jeruzalem. We zijn nu halverwege de veertigdagentijd en we kijken al vooruit naar Pasen. De vreugde om Pasen zal in ons bidden en zingen doorklinken. 

5e zondag van de 40 dagentijd, zondag Judica, oordeel, spreek recht, Psalm 43:1, doe mij recht, o God. Voor al het leed dat ons en deze wereld treft vragen wij God om recht te doen. 

Paascyclusboekje

Palmzondag: 6e zondag van de 40 dagentijd 

Vandaag is het Palmzondag. De kerk gedenkt de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij hij met palmtakken werd toegezwaaid. Het is de zesde en laatste zondag van de 40 dagentijd, volgende week vieren we het Paasfeest. 

Voor het laatst hangt het paars antependium over de kansel en voor het laatst houden we het Gloria in. Vanaf volgende week zal het weer voluit klinken. 

Stille Week

De stille week begint, de week waarin wij intens betrokken willen zijn bij het lijden van Jezus en daarin bij het lijden van mensen. 

Witte Donderdag 

Vandaag, Witte Donderdag, gedenken wij de laatste keer dat Jezus met zijn discipelen de paasmaaltijd hield. Ook wij vieren vanavond deze maaltijd, in gemeenschap met hem. Omdat deze viering een feestelijk karakter draagt, is het paarse antependium dat in deze tijd gewoonlijk over de kansel hangt, vervangen door het witte. 

Goede Vrijdag 

Vandaag gedenken wij het sterven van Jezus. Een dag van inkeer. Daarom branden er van- avond ook geen kaarsen; alleen de Paaskaars brandt nog. Ook deze zal straks – aan het eind van de dienst – worden gedoofd. Het antependium is paars. 

Wij weten dat de dood, de duisternis, het laatste woord niet heeft; wij weten van Pasen, van Jezus opstanding. Daarom kan het toch een GOEDE Vrijdag zijn. 

Paastijd

Stille Zaterdag 

In de paasnacht gedenken wij de opstanding van Jezus uit de dood. De dood is overwonnen, het leven is teruggekeerd. Wij mogen zingen en blij zijn over deze grote gebeurtenis. Als symbool van deze vreugde zal het paarse antependium worden verwisseld voor het witte. Paasochtend 

Jezus leeft, de dood heeft niet het laatste woord! Dat belijden en zingen we vandaag voluit. 

Vanaf vandaag zingen wij weer het “Ere zij God in den hoge” – ons loflied. Het antependium is wit, teken van feestvreugde. Er is een nieuwe paaskaars, als symbool van een nieuw begin. 

Dorpsfeestdienst in juni

Deze zondag vieren we en bereiden we samen  met het Lichtbaken voor. 

Eeuwigheidszondag

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar (laatste zondag van november), tevens de derde en laatste zondag van de voleinding. Het jaar/de cirkel is rond, ten einde. Volgende week begint een nieuw kerkelijk jaar, met de eerste adventzondag. 

Eenheidszondag

Naast de eenheid als oecumenischwe dienst te vieren, luidt deze zondag de week van het gebed in.

Teksten bij de Advents- en 40dagentijdperiode 

Bij het aansteken van de Adventskaarsen en de kaars op Kerstmorgen kunnen de volgende teksten worden gelezen: 

1e Adventszondag: 

Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen 

Een tijd van bezinning en inkeer Vol verwachting uitzien naar de Heer Die al onze schuld heeft weggenomen. 

2e Adventszondag 

Advent, licht zien in de duisternis 

De blijde komst van onze Heiland 

Redder der wereld, Gods afgezant Advent, toe leven naar Kerst. 

3e Adventszondag 

Advent, tijd van geloven en hopen 

Gods beloften zullen worden vervuld Aan een wereld, verloren in schuld De hemelpoort gaat wagenwijd open. 

4e Adventszondag 

Advent, licht zien in de duisternis 

De blijde komst van onze Heiland 

Redder der wereld, Gods afgezant Advent, toeleven naar Kerst. 

Kerstmorgen 

Kerst, Licht dat doorbreekt in de duisternis Christus, een mens op aarde die geen aanzien, en geen macht aanvaarde Hij is onder ons geboren, dat is Kerst.  

40 dagentijd 

Tijdens de 40 dagentijd kunnen we de gebeden en gedichten uit het jaarlijkse magazine gebruiken