Het consistorie

Het consistorie, bestaande uit pastorale ouderlingen en de predikant, is ambtelijk verantwoordelijk voor het pastoraat. Op dit moment zijn er twee pastorale ouderlingen actief.

Het consistorie komt 4-6 keer per jaar samen. Daar wordt het bezoekwerk, en vragen en noden doorgenomen, met inachtneming van het vertrouwelijke karakter van het pastorale werk. 

Naast het consistorie zijn er zo’n 30 contactpersonen, die ieder een deel van de 80+ers en kwetsbare gemeenteleden onder hun hoede hebben, actief.

De contactpersonen bezoeken deze gemeenteleden minstens twee keer per jaar: bij hun verjaardag en t.b.v. de kerstattentie. Bij ziekte en rouw of andere zorgen, maar ook vreugde is er extra aandacht en worden er bloemen gebracht. Indien er extra zorg nodig is koppelen zij dit terug aan het consistorie en/of de predikant. Ook aan randkerkelijken en niet-kerkelijke dorpsgenoten wordt aandacht besteed. In bijzondere perioden, bijvoorbeeld toen er covid heerste, is er een extra Kerst/Paasgroet of wordt er een kaartenactie opgezet.

Tweemaal per jaar (voor-en najaar) organiseert het consistorie een bijeenkomst voor alle contactpersonen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het bezoekwerk op een vertrouwelijke wijze doorgenomen, gaat de predikant in op vragen op het gebied van het pastoraat en traint zij de contactpersonen in pastorale vaardigheden. Vooral aan de verdiepende kant van een gesprek wordt aandacht besteed. Er is een speciale contactpersonen-app, zodat ieder die betrokken is bij het pastoraat op de hoogte wordt gehouden bij het wel en wee in de gemeente.

Aandacht en Verbinding

Vanaf 2020/21 is de gemeente meegenomen in het proces van nieuwe wegen in het pastoraat. De nieuwe benaming daarvoor is: “Aandacht & Verbinding”.

Het uitgangspunt was om te onderzoeken hoe de gemeenteleden het pastoraat (de aandacht en verbinding) binnen de gemeente ervaren, om zo een inventarisatie te maken van de wensen van de gemeenteleden zelf, én wat zij zelf als gemeentelid te bieden hebben op het gebied van aandacht en verbinding. Belangrijk hierbij is om te weten dat pastoraat een verantwoordelijkheid is van de héle gemeente.

Vanuit dit project is er een plan geschetst van pastorale zorg op drie niveaus.

Op het eerste niveau functioneren de contactpersonen als onderdeel van het consistorie, zoals zij momenteel met elkaar het zichtbare, aanspreekbare deel van de pastorale zorg vormen.

Op het tweede niveau functioneert een contactpersoon, die zich wil laten trainen op een wat zwaarder pastoraal niveau, zodat hij/zij een wat dieper pastoraal gesprek kan voeren, bijvoorbeeld in geval van verlieservaringen van gemeenteleden. 

Tenslotte vindt op het derde niveau het crisispastoraat, dat door de predikant verricht wordt, plaats. 

Naast bezoeken van gemeenteleden door de ouderling, contactpersoon en predikant, kennen we nog het groothuisbezoek en verschillende andere soorten bijeenkomsten waar gemeenteleden bijeen komen, die ook een pastorale functie hebben. 

In het kader van het project Aandacht & Verbinding zijn er vanaf 2022 ook activiteiten, die door de contactpersonen zelf zijn opgezet, van start gegaan. Sommige activiteiten zijn doorlopend, maar er zijn ook kortlopende of eenmalige activiteiten. Hierbij komen gemeenteleden die een dezelfde interesse of hobby hebben samen. Het stimuleert het zgn. ‘maatjespastoraat’, waarin men elkaar met een zekere regelmaat ontmoet om bijvoorbeeld een situatie van eenzaamheid of isolement te doorbreken.

Zo is er een maandelijkse spelmiddag opgezet, een rouwgroep, en is er één keer per jaar een bloemschikcursus. Er wordt nog gewerkt aan meerdere activiteiten, waarbij net als bij de voorgaande activiteiten gevraagd wordt waar de interesse ligt: bij het meedoen of leiden van de bijeenkomsten. Er zijn nog meer activiteiten op komst. 

Dit alles vindt plaats naast de al twee bestaande leesgroepen, een goed draaiende handwerkclub, en een koffieochtend.