Het consistorie

Het consistorie bestaat uit:

 • 4 wijk coördinatoren, die allen bevestigd zijn in het ambt van ouderling, verdeeld over 3 wijken:
  • Wijk 1: Cees en Mattie Pols
  • Wijk 2: Jan en Ans Hofman
  • Wijk 3: Vooralsnog is deze wijk vacant en zal het bezoekwerk in deze wijk verdeeld worden tussen de beschikbare ouderlingen.

Daarnaast worden er 30 bezoekcontacten door hen aangestuurd om te helpen bij het bezoekwerk. Speciale aandacht is er voor hen die te kampen hebben met ziek en zeer. Zo ook is er extra aandacht voor ouderen boven de 75 jaar bij verjaardagen, en eenmaal per jaar een huisbezoek met kerst attentie.

Nieuwe wegen in het pastoraat  – Op weg in aandacht & verbinding

NIEUW (5 Mei 2021): voortgang van onderstaand plan is te vinden in ons kerkblad: de februari-,april- en meinummers). Het streven is de plannen in zoverre uit te werken dat de nieuwe predikante dominee Gonja van ‘t Kruis het stokje kan overnemen. Naar verwachting in Juni volgt verslag van de eerste resultaten van de raadpleging van de contactpersonen. 

In de voorgaande periode is er als kerkenraad en consistorie erkend dat er een nieuwe structuur moet komen voor het pastoraat in de Protestantse Gemeente van Rijsenhout.

Traditionele structuren kunnen niet langer bestaan door afnemende financiële middelen, een grotere groep ouderen en minder gemeenteleden die het pastoraat kunnen en willen dragen in de huidige vorm.

Naar aanleiding van de notities van Ale en Jannet Gercama en een gesprek met Ale Gercama hierbij een eerste stappenplan:

 • INVENTARISEREN , WAARDEREN EN INFORMEREN

Koesteren en beschrijven wat er is.

Om de gemeente in het proces van nieuwe wegen in het pastoraat mee te nemen is informeren een belangrijk onderdeel. In de huidige omstandigheden kan dat alleen schriftelijk. Bij pastoraat gaat het om omzien naar elkaar, het bieden van aandacht en het zoeken van verbinding. Dit reikt dus verder dan wat gewoonlijk onder pastoraat wordt verstaan. Daarom zal in het Kerkblad van februari geschreven worden over pastoraat in meer algemene zin. Daarin worden verschillende vormen van pastoraat benoemd en voorbeelden gegeven van wat er al op dit terrein gebeurt in onze gemeente onze gemeente: de veelheid van pastoraat. Het is een begin om de gemeente bewust te maken van wat pastoraat inhoudt, welk pastoraat er in onze gemeente al is en welke rol gemeenteleden zelf hierin (kunnen) spelen. 

We willen dan ook de term pastoraat minder gebruiken in uitingen naar de gemeente en dit vervangen door “Aandacht en Verbinding”.
Bij de diverse stappen zal er steeds verslag uitgebracht worden in de vergaderingen van het consistorie en de kerkenraad. De gemeente wordt geïnformeerd via het Kerkblad.

 • ONDERZOEKEN EN IN BEELD BRENGEN

Het is misschien aantrekkelijk om bij nieuwe structuren van pastoraat in termen van oplossingen te denken. Het consistorie en de kerkenraad ontwikkelen een nieuwe structuur en leggen deze van “bovenaf” op aan de gemeente. Omdat het juist belangrijk is dat de gehele gemeente in de verandering wordt meegenomen willen we onderzoek doen naar wat een ieder in de gemeente ervaart, waardeert en eventueel mist in het ontvangen en geven van aandacht en het ervaren van verbinding. Daarnaast willen we inventariseren waar interesses liggen van gemeenteleden en wat zij zelf hebben te bieden omtrent activiteiten gericht op aandacht en verbinding.

In verband met de maatregelen rond COvid-19 moeten we kiezen voor een schriftelijke en telefonische benadering.

De vraag waarop we een antwoord willen zoeken, luidt als volgt:

‘Hoe kunnen we de verbinding met en de aandacht voor de gemeenteleden op een andere, minder predikant- of kerkelijk werker-afhankelijke manier vorm geven?’

Hierin maken we de volgende stappen:

 1. onderzoeken en beschrijven van ervaringen van kerkelijk werker d.m.v. vragen (zie bijlage A)
 2. onderzoeken en beschrijven van ervaringen van ouderlingen en contactpersonen d.m.v. vragenlijst en nabellen door Ale en Gretha (om een indruk te geven van de te stellen vragen zie bijlage B)
 3. onderzoeken wat gemeenteleden waarderen en wat wellicht wordt gemist, en wat mensen zelf te bieden hebben. We doen dit in fases. We starten met de groep 75+ (138 leden). Daarna de groepen 55-75 (168 leden), en daarna de groep 20-55 (132 leden). De groep 0-20 laten we voor nu buiten beschouwing omdat de ouders van deze groep al in de eerder genoemde groepen vertegenwoordigd zijn. D.m.v. vragenlijst en zo nodig ter verduidelijking door nabellen door Ale en Gretha.(Vragenlijst wordt nog gemaakt)
 • ONDERZOEKEN MOGELIJKHEDEN/START GROEP AANDACHT EN VERBINDING

Is het met de uitkomsten van het onderzoek wellicht mogelijk een nieuwe werkgroep met betrekking tot pastoraat te starten? Wat is daarvoor nodig? Welke taken horen daarbij? Kunnen we dit voor de komst van de nieuwe predikant concreet maken, en wellicht bemensen?

 • NIEUWE WEGEN MET DE PREDIKANT

De nieuwe predikant kan naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek en zijn of haar eigen interesses en gaven nieuwe wegen inzetten in de veelheid van het pastoraat voor de gemeente.

 • FACILITEREN VAN DE VEELHEID VAN AANDACHT & VERBINDING

BIJLAGE A

 1. Hoe komt de behoefte aan/ vraag om bezoek bij jou terecht?
 2. Welke bezoeken breng je op eigen initiatief?
 3. Wat is de aard v.h. bezoek/ in welke behoefte(n) wordt voorzien?
 4. Welke bezoeken doen een beroep op je specifieke expertise als pastoraal werker en welke minder tot niet?
 5. Hoe zou in deze laatste categorie bezoeken kunnen worden voorzien?
 6. Wat is daarvoor nodig?

BIJLAGE B

 1. Wat vind je het mooiste/leukste aan de taak die je doet als ouderling/contactpersoon?
 2. Zijn er andere taken in de gemeente die je doet?
 3. Wat zijn je hobby’s en interesses, waar besteed je graag je tijd aan?
 4. Hoeveel gemeenteleden bezoek je?
 5. Hoe vaak breng je een bezoek? Of heb je telefonisch contact?
 6. Is dat op aanvraag of op vaste momenten?
 7. Wat is de inhoud van het contact? Wat wordt zoal gedaan of besproken?
 8. Wat is je ervaring?
 9. Zou je het anders willen: wat en hoe?
 10. Welke ondersteuning zou je op prijs stellen, welke ondersteuning mis je?