Proponent Pastor A. Creemer 7 februari 10:00 uur

BIjna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat

het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen

talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk.

Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een

goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen

brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale

partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig

mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage

over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!